• Administration
  • Secretaries of the School

Secretaries of the School

Tenure Name
1934-35 Rai Sahib A.C. Mukherjee
1936-40 Rai Bahadur A.C. Das
1941-46 Rai Sahib S.C. Roy
1946-56 Rai Bahadur S.C. Sarkar
1956-58 Sh. G.C. Mukherjee
1959-61 Sh.J.C. Majumdar
1962-64 Sh.PcC. Mukherjee
1964-67 Sh. S.K. Ghoshal
1967-67 Sh. Bhabani Sengupta
1967-68 Sh. LB. Roy
1968-69 Group Capt. D.K. Sarkar
1969-72 Sh. P.C. Mukherjee
1972-73 Sh. Alok Kumar Chatterjee
1973-82 Sh. D.N. Banerjee
1982-83 Sh. M.C. Banerjee
1983-85 Sh. LB. Roy
1985-85 Sh. S. Deb
1986-92 Sh. A.K. Chakravarty
1992 Onward Sh. Tapan Roy